Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Dziecka Stanica

      Co to jest?
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Domu Dziecka „Stanica” w Katowicach zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 Euro na:

 

Remont łazienki mieszkaniu ul. Jagiellońska 36/4

w Katowicach

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę, a jednocześnie najdłuższą gwarancję. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i  nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

 

Termin realizacji zamówienia: 16.10.2017 r.

Oferta może być złożona osobiście lub za pomocą przesyłki listownej w zamkniętej kopercie, na której należy podać nazwę wykonawcy oraz tytuł zamówienia.

Oferta powinna być złożona do 28.07.2017r. do godz. 10.00 do siedziby zamawiającego tj. 40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 46 (w sekretariacie na II piętrze).

Liczy się data wpływu do Zamawiającego.

 

Otwarcie ofert nastąpi 28.07.2017 o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego                     w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 46.

 

Oferta powinna zawierać:

  1. Kosztorys ofertowy,
  2. Oświadczenie, ze wykonawca nie zalega z płaceniem podatku, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  3. Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich 3 lat odpowiadających rodzajem        i wartością w/w zamówieniu wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty     te zostały wykonane należycie.

 

 

W załączeniu:

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 

- przedmiar robót,

- projekt.

zapytanie">zapytanie

specyfikacje">specyfikacje

przedmiar2">przedmiar2

przedmiar1">przedmiar1

inwentaryzacja2">inwentaryzacja2

inwentaryzacja1">inwentaryzacja1

projekt12">projekt12

projekt11">projekt11

projekt10">projekt10

projekt9">projekt9

projekt 8">projekt 8

projekt7">projekt7

projekt6">projekt6

projekt5">projekt5

projekt 4">projekt 4

projekt3">projekt3

projekt2">projekt2

projekt1">projekt1

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 248
Wprowadzony przez: Monika Magiera-Drabik
Data opublikowania: 2017-06-30 13:11:04
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-06-30 13:33:35 Monika Magiera-Drabik
Publikacja artykułu
2017-06-30 13:33:29 Monika Magiera-Drabik