Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Dziecka Stanica

      Co to jest?
konkurs na stanowisko:samodzielny referent ds. płac

OGŁOSZENIE O NABORZE NR DDS.1110/01/17

Dom Dziecka STANICA w Katowicach

 ul. Plebiscytowa 46

Dyrektor Domu Dziecka „Stanica” w Katowicach poszukuje kandydatów na:

STANOWISKO URZĘDNICZE: Samodzielny referent do spraw płac

Wymiar etatu 1,0

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na proponowanym stanowisku

 1. wykształcenie
  1. wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym bądź
  2. wykształcenie średnie.
 2. minimalny staż pracy na podobnym stanowisku
  1. w przypadku posiadania wykształcenia wyższego – pięcioletni staż pracy
  2. w przypadku wykształcenia średniego – ośmioletni staż pracy
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 4. posiadanie pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości);
 5. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. znajomość przepisów samorządowych;
 9. znajomość przepisów ustawy Kodeks Pracy;
 10. znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
 11. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 12. umiejętność sporządzania list płac i księgowań w programach finansowo płacowych   e - deklaracje firmy Rekord Bielsko Biała,
 13. znajomość klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych
 14. znajomość programów: Program Finansowo-Księgowy i Płace, RCP firmy Rekord  Bielsko-Biała, Płatnik, Exel, Word, Krakfin, Budżet RB,
 15. wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, przepisów podatkowych i przepisów płacowych,
 16. znajomość zasad gospodarki finansowej sektora jednostek finansów publicznych,
 17. znajomość specyfiki pracy w placówce opiekuńczo - wychowawczej

 

 

II. Wymagania dodatkowe

 1. umiejętność pracy w sytuacji stresowej i pod presją czasu;
 2. umiejętność dobrej organizacji swojej pracy;
 3. komunikatywność;
 4. umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 5. umiejętność samodzielnego wykonywania zadań
 6. systematyczność

III. Informacja o tym czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6% :

W miesiącu styczniu 2017 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Dziecka STANICA w Katowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

IV. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na samodzielnym stanowisku, wymagająca dyspozycyjności, znajomości przepisów związanych z funkcjonowaniem stanowiska, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce wykonywania pracy Katowice, ul. Plebiscytowa 46

 

V. Zakres zadań na stanowisku:

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

•     sporządzała listy płac oraz wynikające z tego dokumenty i sprawozdania,

•     sporządzała niezbędną dokumentację ZUS  w programie Płatnik,

•     sporządzała e deklaracje (PIT),

•     samodzielnie księgowała faktury, wyciągi bankowe i raporty kasowe,

•     sporządzała rozliczenia i  sprawozdania z dotacji celowych,

•     sporządzała sprawozdania opisowe z wykonania budżetu,

•     dokonywała kwalifikowania wydatków do „wydatków strukturalnych”,

•     dokonywała pobrań środków gotówkowych oraz dokonywała wpłat zwrotów z pobranych zaliczek do banku,

•     sporządzała deklarację cząstkową VAT 7,

•     prowadziła „pogotowie kasowe” zgodnie z obowiązującymi przepisami,

•     prowadziła postępowanie związane z zagospodarowaniem i likwidacją środków trwałych i pozostałych środków trwałych,

•     dostarczanie i obieranie korespondencji z jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta.

 

VI Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) CV;

2) list motywacyjny;

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenia zawodowe;

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych ;

5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.).;

7) oświadczenie, iż kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest wobec niego zawieszona albo ograniczona;

8) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

 

Dokumenty, w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem „oferta pracy na konkurs – referent” należy składać do 24 lutego 2017 do godziny 12.00 w sekretariacie Domu Dziecka STANICA

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają informację dotyczącą dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 633
Wprowadzony przez: Monika Magiera-Drabik
Data opublikowania: 2017-02-13 12:42:42
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-02-13 14:36:18 Monika Magiera-Drabik
2017-02-13 12:43:34 Monika Magiera-Drabik Publikacja artykułu