Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Dziecka Stanica

      Co to jest?
Ogłoszenie o pracy na stanowisku młodszy wychowawca

DYREKTOR

Domu Dziecka w Katowicach

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO NIEURZĘDNICZE :

MŁ.WYCHOWAWCA

1.      Nazwa i adres jednostki: Dom Dziecka „STANICA”     ul. Plebiscytowa 46 Katowice

2.      Rodzaj umowy i wymiar czasu pracy: umowa o pracę na czas  zastępstwa nieobecnego pracownika , 2 etaty

3.      Określenie stanowiska: młodszy wychowawca

 

I . Wymagania w stosunku do kandydatów:

a) Wymagania niezbędne:

 1. ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej tj. osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona
 5. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku,
 7. nieposzlakowana opinia.

b) Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba ubiegająca się na stanowisko wychowawcy powinna posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz posiadać umiejętność komunikowania się
  w pracy i w zespole.
 2. Znajomość przepisów :

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

 1. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna.
 2. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie działań wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci
  i młodzieży przebywających w placówce,
 • podejmowanie działań zapewniających zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
 • pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, organizacja czasu wolnego,
 • dbałość o zabezpieczenie potrzeb dzieci,
 • współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,
 • współpraca z instytucjami takimi jak: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi, policja, inne placówki i ośrodki,
 • współpraca z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym,
 • planowanie i realizacja procesu wychowawczego wychowanka oraz grupy,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

III. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny – opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz 2135 ) .
 2. życiorys (CV) – opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz 2135) .
 3. Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie

IV . Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:


Dokumenty należy dostarczyć w terminie do dnia  31.05.2016 r. osobiście lub pocztą na adres:

Dom Dziecka „STANICA”

40-041 Katowice ul. Plebiscytowa 46

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1234
Wprowadzony przez: Monika Magiera-Drabik
Data opublikowania: 2016-05-19 08:35:44
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-05-19 08:42:46 Monika Magiera-Drabik
Publikacja artykułu